Cadimage

เครื่องมือเสริมหลากหลาย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับผู้ใช้ ArchiCAD
Cadimage Tools เป็นเครื่องมือเพิ่มเติมที่ใช้กับ ArchiCAD ซึ่งแบ่งออกเป็น

1. ชุดเครื่องมือ (Suite) ประกอบด้วย
     Design Suite – ชุดเครื่องมือการออกแบบ
     Documentation Suite – ชุดเครื่องมือการสร้างแบบเอกสาร  
     Landscape Suite – ชุดเครื่องมือการออกแบบภูมิทัศน์  
     Structural Suite – ชุดเครื่องมือการสร้างโครงสร้างอาคาร  

2. เครื่องมือ (Tools) เป็นเครื่องมือย่อยๆที่มีอยู่ในชุดเครื่องมือแต่ละประเภท
3. วัตถุ (Objects) เป็นวัตถุชนิดต่างๆที่นำมาใช้กับชุดเครื่องมือแต่ละประเภท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Cadimage