Academic / Education

    Trimble Navigation Limited
    ให้การสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษา และห้องปฏิบัติการเครือข่าย
    ที่ต้องการใช้งานโปรแกรมลิขสิทธิ์ฉบับเต็มแบบไม่มีเงื่อนไข ( SketchUp Pro )
    โดย
    การให้ใบอนุญาตแบบรายปี (แบบไม่มีค่าใช้จ่าย) : สำหรับอาจารย์ที่ได้รับการรับรอง
    การออกใบอนุญาตแบบรายปี ในราคาพิเศษ : สำหรับนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษา
    และ ใบอนุญาตราคาพิเศษ(ตามขนาดขององค์กร) : สำหรับผู้ใช้งานในระบบเครือข่าย
    หมายเหตุ * ผู้ได้รับใบอนุญาตทั้ง 3 ประเภทจะต้องไม่ใช้โปรแกรมเพื่อการพาณิชย์


    กรุณาส่งเอกสารเป็นภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้
          1. สำเนาบัตรประจำตัวอาจารย์ หรือ นักศึกษา
          2. หลักสูตรที่ใช้ในการเรียน-การสอน
          3. ชื่อและที่อยู่ของสถานศึกษา
          4. อีเมล์ของสถานศึกษา
    มาที่ designscape.office@gmail.com


         โดยได้รับการสนับสนุนจาก

Trimble Navigation Limited cadalog_inc. SketchUpAsia
SuPlugins PodiumWalker
SuPodium SuAnimate